Regulaminy promocji

W tej chwili nie prowadzimy żadnych promocji.

„-30% na Lemon nieprzecenione przy koszyku”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Promocji „ -30% na Lemon nieprzecenione przy koszyku” jest CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego lemonexplore.com
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 23.02-05.03.2023.

Warunki i zasady udziału w promocji.

 1. Promocja dotyczy asortymentu nieprzecenionego marki Lemon, znajdującego się w serwisie pod linkiem https://lemonexplore.com/lemon-nowosci-30.html
 2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 30%, przy zakupach za min. 100zł.
 3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji nalicza się automatycznie w koszyku.
 4. Z Promocji wyłączone są produkty niezawierające się w pkt. 1.
 5. Rabat musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
 6. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej oraz z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
 8. Rabat przyznawany jest po stwierdzeniu przez pracownika Serwisu Coccodrillo, iż zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami.
 10. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.